Energiemaatwerkadvies

Naast de uitnodiging voor 7 oktober m.b.t. de gratis Energiebesparing aanpak mogelijkheden per appartement lopen de plannen en pilots m.b.t. verduurzamen van onze flat lopen gestadig door. Ondanks vertraging vanwege corona.

Zo is er dinsdag 21 september 2021 een schouw uitgevoerd ten behoeve van het opstellen van een Energiemaatwerkadvies. Dit advies gaat ons helpen inzichtelijk te maken wat er precies nodig is om onze flat goed te gaan isoleren, ventileren, verwarmen etc. Zie onderstaand.

Belangrijk is de uitkomst: wat is nodig, wat kost het om e.e.a. uit te voeren, wat is de opbrengst na uitvoering en waar kunnen we een lening (Warmtefonds) dan wel subsidie voor aanvragen.

Kortom, allemaal aandachtspunten in onze verduurzaming aanpak. Zodra het Energiemaatwerkadvies er ligt – verwachting is eind november – gaan we de mogelijkheden eerst met alle bewoners bespreken. Daarvoor ontvang je een uitnodiging plus het dan voorliggende Energiemaatwerkadvies. Uiteraard is en blijft Metea van alles op de hoogte en betrokken vanuit de reguliere onderhoudsplannen.

Het Energiemaatwerkadvies onderzoek wordt in opdracht van de gemeente Den Haag uitgevoerd door een voor het Warmtefonds (VvE lening verstrekker) gecertificeerd bedrijf. Het onderzoek wordt ook betaald door de gemeente De Haag.

Energiemaatwerkadvies

Het rapport bevat in grote lijn de volgende inhoud:

 1. De naam van de VvE, de adressen die binnen de VvE vallen, het aantal appartementen, korte beschrijving van de bouwaard en huidige isolatiewaarden van verschillende bouwdelen van het gebouw en toegepaste installaties. Er wordt aangegeven wat het huidige energie verbruik is, daarbij worden bestaande gegevens gebruikt, getoetst en aangevuld met eventuele (statistische) gegevens. Er wordt een objectief oordeel gevormd over de onderhoudsstaat van het gebouw, de Meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) van de VvE, of deze volledig is, en of naar oordeel van de Opdrachtnemer voldoende wordt gespaard voor toekomstig onderhoud. Indien naar oordeel van de Opdrachtnemer de VvE meer zou moeten sparen voor toekomstig onderhoud, geeft hij hiervoor een advies (in dotatie per jaar en lastenverzwaring per appartement per maand).
 • Een bondige opsomming van de verbeterpakketten, de hieronder vallende maatregelen, inclusief de kosten van het pakket, weergegeven in woonlastenverzwaring (of verlichting) per of (gemiddeld) appartement per maand, ervan uitgaande dat de maatregelen worden gefinancierd middels een “energiebespaarlening” van het Nationaal Warmte Fonds (NWF).
 • Vergelijk van de prijzen van de verschillende pakketten in bruto investeringskosten en woonlastenverzwaring per appartement per maand. In dit vergelijk dient ook “ongewijzigd onderhoudsbeleid” te worden betrokken, indien blijkt dat de VvE onvoldoende spaart voor het noodzakelijk planmatig onderhoud.
 • Een bijlage(n) met schematische opsomming van geadviseerde maatregelen, eenheden, investeringskosten, besparingen (in €, m3/kWh en CO2) en beschikbare subsidies.

Opname en beoordeling ter plaatse van de volgende onderdelen:

 • aanwezige isolatie en/ of aan te brengen isolatie;
 • aanwezige installaties;
 • ventilatievoorzieningen;
 • ruimteverwarming;
 • tapwater;
 • mogelijkheden te plaatsen installaties t.b.v. wind/ zonne-energie/ WKO;
 • verlichting;
 • binnenmilieu.

Voorafgaand aan de opname van het pand dienen de bouwtekeningen van het gebouw te worden

geraadpleegd voor juiste gegevens/ maten. Deze informatie dient door Opdrachtnemer verzameld

te worden.

De onderhoudsplanning van de VvE (MJOB) wordt getoetst of deze realistisch is, betreffende bouwdelen die behoren tot de thermische schil en installaties gebruikt voor verwarming en ventilatie. De Opdrachtnemer vraagt het MJOB van de VvE op bij de commissie /of beheerder, als deze niet is aangeleverd door de VvE of projectleider.

In het advies worden de volgende pakketten geformuleerd:

 1. Economisch: Minimale maatregelen, maximale subsidie, optimaal rendement.
 2. Basis: Zoals pakket één, maar dan op basis van “no regret”.
 3. Basis plus: Uitgebreider pakket voor de meer ambitieuze VvE, met opwekking zonnepanelen indien mogelijk.
 4. Zeer energiezuinig pakket: Pakket dat minimaal voldoet aan de eisen RVO (SEEH subsidie)/ NWF.

Aanvullend op dit pakket wordt een advies uitgebracht voor een gasloze warmtevoorziening. Bij een collectieve warmtevoorziening mogen de kosten worden opgenomen in de woonlastenberekening van het pakket. In geval van individuele warmtevoorzieningen dient de maatregel apart te worden geformuleerd, eventueel met een aanvullende woonlast op basis van een individuele Energiebespaarlening.

 • Per pakket dient een “woonlastenberekening” te worden gemaakt, waarbij subsidies en besparingen worden meegenomen. In deze berekening dienen de meest actuele rentestanden van het NWF en relevante subsidies te worden verwerkt. De woonlastenberekening wordt aangegeven per pakket in een gemiddelde woonlastenverzwaring (of verlichting) per appartement per maand, op basis van een NWF lening van 20 jaar voor de eerste 3 pakketten en 30 jaar voor het zeer energiezuinig pakket.
 • Het advies is vormgegeven d.m.v. een pakket van maatregelen met een gemiddelde woonlasten (verhoging/verlaging) per appartement.
 • In aanvulling op de verbeterpakketten dient tevens het scenario “bij ongewijzigd onderhoudsbeleid” te worden toegevoegd. Indien de adviseur van mening is dat er onvoldoende wordt gespaard om het gebouw in stand te houden, kan hiertoe een advies worden gedaan om de meer of minder te sparen voor toekomstig onderhoud. Dit advies wordt bondig gemotiveerd en weergegeven als gemiddelde verhoging per appartement per maand.
 • In het advies dient een natuurlijke koppeling te worden gemaakt met het onderhoud van het pand om zo tot een ‘logische’ aanpak te komen waarbij onderhoud samen gaat met verduurzaming.